Προγραμματισμός Υπολογιστών

Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη του Πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Προγραμματισμός Υπολογιστών» θα ορισθεί με Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζεται η διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-23.

Πατήστε ΕΔΩ για να ανοίξετε την  υπουργική απόφαση (σελίδα 39555).

Θέματα Πανελλαδικών
Διαδραστικές Ασκήσεις στην Python
Ενδεικτικές Ασκήσεις στην Python
Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη - Python for You...
Quiz Σ/Λ σε όλα τα κεφάλαια της εξεταστέας ύλης
Εκπαιδευτικές Εφαρμογές στην Python

 Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 3

Βασικά Στοιχεία Γλώσσας Προγραμματισμού

Σελίδα 28

Λέξεις κλειδιά: Προγραμματιστικό περιβάλλον ανάπτυξης, λογικές και αριθμητικές εκφράσεις, τελεστές, δομές και τύποι δεδομένων, μεταβλητή, εντολές, συναρτήσεις, διερμηνευτής.

Εισαγωγή: Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται τα βασικά χαρακτηριστικά του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης της γλώσσας προγραμματισμού Python. Επίσης αναπτύσσονται οι βασικοί τύποι μεταβλητών, οι βασικές εντολές, οι δομές επιλογής και επανάληψης και οι συναρτήσεις.

EXOFILO-3
ΛΗΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Φύλλο Εργασίας 1

Κεφάλαιο 4

Αλγοριθμικές Δομές

Σελίδα 45

Λέξεις κλειδιά: Προγραμματιστικό περιβάλλον ανάπτυξης, λογικές και αριθμητικές εκφράσεις, τελεστές, δομές και τύποι δεδομένων, μεταβλητή, εντολές, συναρτήσεις, διερμηνευτής.

Εισαγωγή: Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται τα βασικά χαρακτηριστικά του ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης της γλώσσας προγραμματισμού Python. Επίσης αναπτύσσονται οι βασικοί τύποι μεταβλητών, οι βασικές εντολές, οι δομές επιλογής και επανάληψης και οι συναρτήσεις.

EXOFILO-4
ΛΗΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Φύλλο Εργασίας 2
Φύλλο Εργασίας 3

Κεφάλαιο 5

Κλασικοί Αλγόριθμοι ΙΙ

Σελίδα 62

Λέξεις κλειδιά: Αλγόριθμοι, ταξινόμηση, αναζήτηση

Εισαγωγή:   Στο κεφάλαιο αυτό θα γνωρίσουμε βασικούς τρόπους επεξεργασίας δεδομένων όπως η αναζήτηση και η ταξινόμηση και που αυτοί εφαρμόζονται με την βοήθεια της γλώσσας Python.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την ανάλυση και εφαρμογή κλασσικών αλγορίθμων οι οποίοι θα συγκρίνονται και θα επιλέγονται ανάλογα με το είδος του προβλήματος.

EXOFILO-5
ΛΗΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Φύλλο Εργασίας 4

Κεφάλαιο 6

Διαχείριση Αρχείων

Σελίδα 90

Λέξεις κλειδιά: Αρχείο κειμένου, άνοιγμα αρχείου, ανάγνωση αρχείου, εγγραφή σε αρχείο, κλείσιμο αρχείου, διαδρομή.

Εισαγωγή: Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτυχθούν οι τρόποι δημιουργίας και χειρισμού αρχείων.

Επίσης, θα παρουσιαστούν οι βασικές λειτουργίες, όπως το άνοιγμα, κλείσιμο ενός αρχείου, το διάβασμα και γράψιμο μιας εγγραφής, μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Python.

EXOFILO-6
ΛΗΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Φύλλο Εργασίας 5

Κεφάλαιο 7

Προηγμένα στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού

Σελίδα 104

Λέξεις κλειδιά: Συνάρτηση, παράμετρος, εμβέλεια, άρθρωμα, τοπική μεταβλητή

Εισαγωγή:  Σύμφωνα με την τεχνική του Τμηματικού Προγραμματισμού, μπορούμε να γράψουμε ένα πρόγραμμα ως ένα σύνολο από μικρότερα κομμάτια προγράμματος.

Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι απαραίτητο να ξαναγράφουμε τον ίδιο κώδικα σε διαφορετικές υλοποιήσεις. Τον γράφουμε μία φορά, δημιουργώντας ένα υποπρόγραμμα και τον χρησιμοποιούμε, όσες φορές θέλουμε σε ένα πρόγραμμα, καλώντας το αντίστοιχο υποπρόγραμμα.

Ένα υποπρόγραμμα λοιπόν είναι ένα κομμάτι προγράμματος που έχει γραφεί ξεχωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα και επιτελεί ένα αυτόνομο έργο.

EXOFILO-7
ΛΗΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Κεφάλαιο 8

Δομές Δεδομένων ΙΙ

Σελίδα 126

Λέξεις κλειδιά: Δομές δεδομένων, λίστα, στοίβα, ουρά, λεξικό, γράφος.

Εισαγωγή: Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτυχθούν οι ενσωματωμένες δομές της Python, όπως τα αλφαριθμητικά, οι λίστες. Θα γίνει μια πιο εκτενής παρουσίαση των βασικών λειτουργιών τους, μέσα από διάφορα παραδείγματα. Επίσης, με χρήση των ενσωματωμένων δομών της Python θα παρουσιαστούν υλοποιήσεις σύνθετων δομών δεδομένων, όπως είναι η στοίβα και η ουρά.

EXOFILO-8
ΛΗΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Κεφάλαιο 11

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Σελίδα 192

Λέξεις κλειδιά: Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, κλάση, αντικείμενο, μέθοδος, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός, προγραμματισμός οδηγούμενος από γεγονότα.

Εισαγωγή: Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι έννοιες που αφορούν τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Θα γίνει εμβάθυνση στις σχετικές έννοιες και εξάσκηση στη δημιουργία κλάσεων και αντικειμένων με χρήση της Python.

EXOFILO-11
ΛΗΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ

Λύσεις Δραστηριοτήτων Βιβλίου σε Python

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Λύσεις Δραστηριοτήτων Τετραδίου σε Python

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6